Privacy verklaring

Lekkere cookiesLaatst bijgewerkt 21 mei 2018

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Wanneer jij beroep op ons doet en ons jouw gegevens overmaakt, deelt jij ons immers persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacy verklaring lees jij hoe we dit doen.

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.aentafel.be beheerd door Aen Tafel BVBA Luikersteenweg 532 3800 Sint Truiden (hierna Aen Tafel of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt jij onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer jij beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen:

 • Als je bij ons een reservatie online doet verzamelen we je naam je mailadres en je telefoonnummer.
 • Als je bij ons een bestelling plaatst verzamelen we je naam, je mailadres, je adres en je telefoonnummer.
 • Gebruik je onze klantenkaart verzamelen we je naam en het aantal punten dat je bij elkaar gespaard hebt.
 • Wil je je inschrijven op onze nieuwsbrief verzamelen we je naam en je mailadres.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die jij ons meedeelt:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jouw afgesloten overeenkomst
 • Om je te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om je (nieuws) berichten en promotionele berichten te verzenden
 • Om onze werking en service te evalueren
 • Om jouw vragen te beantwoorden en met je te communiceren

Mogen we dat zo maar?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op jouw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens enkel met derden met jouw expliciete toestemming en indien het nodig is om je onze diensten te verlenen of als het wettelijk verplicht is.

 • Mailchimp – Voor de email nieuwsbrief
 • Freedility – Voor je klantenkaart
 • Moneybird en onze Boekhouder – Wanneer we een factuur voor je moeten maken

We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. (bv: Onze boekhouder)

Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

We gaan niet met je data de boer op

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals jij ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Als we er ooit mee ophouden

Behouden we ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen.

Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 7 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt heus wel een vinger in de pap te brokken als het gaat om jouw informatie, kijk maar:

Je hebt recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar Aen Tafel BVBA Luikersteenweg 532 3800 Sint Truiden

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die jij ons gegeven hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

Je kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, jouw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar Aen Tafel BVBA Luikersteenweg 532 3800 Sint Truiden.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van jouw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer jij wenst dat wij jouw gegevens niet langer verwerken, kan jij jouw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden per post naar Aen Tafel BVBA Luikersteenweg 532 3800 Sint Truiden.

Wanneer jij een vraag of klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan jij deze richten aan info@aentafel.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer jij op een bepaald moment vindt dat een van je rechten niet werden gerespecteerd, kunt je daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie.

Zijn jouw gegevens veilig bij ons?

Bij Aen Tafel nemen we dataveiligheid HEEL ernstig. We willen het vertrouwen waardig zijn dat je in ons gesteld hebt en springen zeker niet lichtzinnig om met je data.

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

 • Unieke Logins en paswoorden op al onze Online accounts.
 • Een afgesloten ruimte voor al onze gevoelige klantinformatie.
 • We werken enkel met betrouwbare partners
 • We controleren regelmatig of de (digitale) achterdeur op slot zit met een security audit door een derde partij
 • Al onze systemen zijn voorzien van unieke wachtwoorden en screensavers
 • We hebben een ijverige papierversnipperaar
 • We hebben een hond, erger .. we hebben er twee !

Contact opnemen

Indien jij verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, jouw rechten wenst uit te oefenen, of de door jij verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

info@aentafel.be Aen Tafel BVBA Luikersteenweg 532 3800 Sint Truiden

Cookies en tracking

Op de website van Aen Tafel gebruiken we functionele Cookies. Dit zijn kleine bestandjes die we bij bezoek achter laten op je computer om ervoor te zorgen dat jouw bestellingen lekker in het winkelmandje terechtkomen. Verder doen we niets met die cookies.